365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

Àmbits

  • Viure al carrer és el resultat d'un encadenat de circumstàncies que podria patir qualsevol persona: exclusió del mercat laboral, deteriorament de les xarxes socials de suport, pèrdua de recursos... En conseqüència, ningú està exempt de patir una situació d'exclusió residencial.

  • Els trastorns mentals són molt presents en la nostra societat. No obstant això, pesa un gran estigma sobre aquestes malalties i les persones que les pateixen. Tots tenim probabilitats de tenir una malaltia mental. De fet, una de cada quatre persones pateix un trastorn mental al llarg de la vida.

  • L'atenció als nens hospitalitzats compagina el vessant tècnic d'atenció mèdica amb l'atenció humana i integral al nen i a les famílies. La Carta Europea dels Drets dels Infants Hospitalitzats recull que l'hospitalització de nens i nenes reuneix unes característiques diferencials a les dels adults. I en aquest sentit cal usar totes les estratègies perquè la vivència de la malaltia sigui el més positiva possible.

  • L'edat, la malaltia o altres circumstàncies poden limitar l'autonomia d'algunes persones, ja sigui de manera transitòria o permanent, i crear la necessitat de rebre una atenció especial. L'atenció al col·lectiu de persones en situació de dependència és un dels grans reptes de la nostra societat, a causa dels canvis demogràfics i socials dels últims anys.

  • La vida i la mort formen part de l'essència de tot ésser viu. Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i unes cures pal·liatives integrals, així com a viure amb dignitat el procés de la mort. Això no obstant, la mort ha estat i encara és un tema tabú a la nostra societat que a poc a poc intenta reintroduir amb naturalitat la consciència sobre aquest fet.

  • La discapacitat és la situació que resulta de la interacció entre les persones amb deficiències previsiblement permanents i qualsevol tipus de barreres que limitin o impedeixin la participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb la resta de persones.

  • Un entorn social favorable és essencial per normalitzar la realitat de col·lectius com el de les persones en situació de sense llar o les persones amb problemes de salut mental. Així, des d'una persona famosa que parla obertament d'aquestes realitats, o una persona anònima que per determinades circumstàncies hi ha tingut contacte, ajuden a entendre diferents dimensions d'una mateixa realitat.

  • Sant Joan de Déu és una institució amb més de 500 anys d'història, que ha mantingut amb convicció el valor de l'hospitalitat com a nucli essencial. Aquesta dimensió solidària passa per acollir, acompanyar i comprometre’s amb els que més ho necessiten.